Algemene voorwaarden

Welkom bij Liefs, de auteur

Welkom bij www.liefsdeauteur.nl (Website) en hartelijk dank voor jouw bezoek.

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn met ingang van 1 augustus 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website liefsdeauteur.nl (zowel via jouw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Liefs, de auteur worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Liefs, de auteur aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga jij akkoord met deze Voorwaarden. Liefs, de auteur raadt iedereen (een “Gebruiker”) die gebruikmaakt van de Website of van een van deze diensten aan, deze Voorwaarden vooraf te lezen. Liefs, de auteur kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Liefs, de auteur is een verkoopplatform voor auteurs aan lezers

  1. Liefs, de auteur is een platform waar een auteur (hierna Verkoper) boeken kan plaatsen en een koper (hierna Koper) deze boeken kan aanschaffen, al dan niet met een gepersonaliseerde boodschap.
  2. Liefs, de auteur is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Verkoper en een Koper tot stand komt. Bij conflicten dienen de Verkoper en de Koper samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, zie 3.6, 3.7 en 3.8 van Bestelling en Levering.
  3. Liefs, de auteur verzorgt enkel en alleen de transactie tussen Verkoper en Koper, waarbij bemiddelingsbijdrage wordt gerekend over de prijs van het verkochte product.

2. Aanbod

 1. De auteur kan nieuwe boeken aanbieden mits deze een geldig ISBN hebben en waarvan de prijs (volgens de Wet op de Vaste Boekenprijs) op de website wordt gemeld.
 2. Het staat Liefs, de auteur vrij om de auteur niet langer toe te staan bepaalde boeken op het Platform aan te bieden. De auteur zal het aanbod van het betreffende boek met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Liefs, de auteur. Mocht het boek desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Liefs, de auteur gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende boek te verwijderen.
 3. Liefs, de auteur is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de auteur vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van Liefs, de auteur niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Liefs, de auteur schadelijk kan zijn voor de goede naam van Liefs, de auteur, het Platform of derden.
 4. De Verkoper hoeft retourneren niet aan te bieden, wanneer het gaat om gesigneerde exemplaren. Het webwinkelrecht zegt dat het hierbij om gepersonaliseerde producten gaat, weigeren van een retouraanvraag is dus wettelijk toegestaan.

3. Bestelling en levering

 1. Koper plaatst een bestelling via Liefs, de auteur, waarna de Verkoper die het boek aanbiedt per e-mail op de hoogte wordt gesteld van de verkoop.
 2. Wanneer Koper de betaling heeft voldaan is er een overeenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand gekomen.
 3. De Koper heeft geen herroepingsrecht als het gaat om een gepersonaliseerd product. Is het product niet gepersonaliseerd dan kan Koper binnen 14 dagen het product retour sturen naar de Verkoper. Hierover dient Koper contact op te nemen met Liefs, de auteur.
 4. Verkoper dient het boek binnen 1-8 werkdagen te versturen, al dan niet met een gepersonaliseerde boodschap en/of handtekening.
 5. Verkoper dient verzending middels een trackingcode te versturen en deze trackingcode aan Koper door te sturen. Verkoper is eigendom van de verzending tot de verzending aangekomen is op het door de Koper opgegeven adres. Daarna gaat eigendom over naar Koper.
 6. Ontstaat er naar aanleiding van de bestelling en/of levering een geschil en komen de Koper en Verkoper er samen niet uit, dan kan men zich wenden tot de ConsuWijzer.
 7. Indien Liefs, de auteur constateert dat de Verkoper in gebreke blijft, zal Liefs, de auteur met Verkoper de vervolgstappen doornemen. Verkoper dient in dit geval het totale bedrag aan de Koper terug te betalen.
 8. Wanneer Verkoper niet levert en/of in gebreke blijft kan Verkoper van het platform Liefs, de auteur worden verwijderd.

4. Betaling

Koper

 1. Zodra de bestelling door Koper is geplaatst en de betaling is afgerond, heeft de Koper een geldige overeenkomst met de Verkoper gesloten. Zie ook 3.1, 3.2 en 3.3.

Verkoper

 1. De in Nederland geregistreerde Verkoper betaalt het platform een vergoeding over elk verkocht boek dat Verkoper via zijn eigen auteursdashboard op Liefs, de auteur aanbiedt voor verkoop. Deze bemiddelingsbijdrage betreft 20% (exclusief btw) op Nederlandstalige boeken, voor anderstalige boeken bedraagt dit tarief 25%. Buitenlandse Verkopers betalen standaard een bemiddelingsbijdrage van 25% (exclusief BTW).
  Land waar auteur is geregistreerd als ondernemerTaal boekBoekenprijsBemiddelingsbijdrage (excl. BTW)*
  NederlandNederlandsVaste boekenprijs20%
  NederlandAnderstaligGeen Vaste boekenprijs25%
  BelgieElke taalGeen Vaste boekenprijs25%

  *Wijzigingen voorbehouden. Dit wordt momenteel bijgewerkt ivm intracommunautaire diensten (voor buitenlandse Verkopers).

 2. Liefs, de auteur incasseert de betalingen van klanten.
 3. Liefs, de auteur betaalt auteurs elk kwartaal uit, of eerder wanneer de commissiedrempel van € 50,- is bereikt.
 4. Liefs, de auteur betaalt de transactiekosten over verkopen, inbegrepen bij de bemiddelingsbijdrage.

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen kopers en verkopers niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid Liefs, de auteur

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van Liefs, de auteur;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Liefs, de auteur of wijzigingen in of op de Website.

7. Bescherming van jouw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

8. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Liefs, de auteur, jouw reactie op een boek of product en eventuele vervolgberichten tussen koper en verkoper worden via de servers van Yourhosting verzonden.
Voor het melden van illegale en inbreuk makende verkopen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je om met ons contact op te nemen.
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Liefs, de auteur kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruikmaakt van de Website, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 1. Liefs, de auteur kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Liefs, de auteur of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van producten of reacties; en/of
 2. Liefs, de auteur kan een of meerdere producten van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Liefs, de auteur kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Liefs, de auteur binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

Liefs, de auteur kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Liefs, de auteur heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij je graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Liefs, de auteur kun je indienen via ons contactformulier. Wij streven ernaar zo snel mogelijk te reageren.

12. Overige bepalingen

Liefs, de auteur is gevestigd in [volgt snel]. Liefs, de auteur heeft BTW nummer [volgt snel] en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [volgt snel].
Liefs, de auteur kan de Voorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Liefs, de auteur zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Liefs, de auteur hebt gebruikt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
Indien wij een bepaling in de Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Liefs, de auteur zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.
Kennisgevingen aan Liefs, de auteur (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan ons via het contactformulier. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
Liefs, de auteur is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Liefs, de auteur over te dragen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
Deze Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Liefs, de auteur en jou en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Liefs, de auteur en de Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Liefs, de auteur zich op de bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.